Backup Sheep

Methods
FTPSSHSCPMySQL
Restoration
None